Semalt sagady: Zyýanly programma üpjünçiliginiň we beýleki aldawlaryň öňüni nädip almaly

Onlaýn aldawçylar 12 milliard dollardan gowrak ogurladylar we öňküsi ýaly ogurlygy dowam etdirmegi ýüregine düwdüler. Garry adamlary iň ejiz nyşana hökmünde tapýarlar. Olaryň ulanýan käbir usullary bar.

Semaltyň esasy hünärmeni Maýkl Braun zyýanly programma üpjünçiliginiň hüjümlerinden nädip gaça durmalydygyny düşündirýär.

1. Mugt zatlar

Göz aýlaýarkaňyz, mugt zatlar aljakdygyňyzy aýdýan mahabatlara duşup bilersiňiz. Mugt burger bolup biler, sen bolsa gaty aç. Munuň üçin ýykylma. Mahabata ýa-da baglanyşyga bassaňyz, kompýuteriňize zyýanly programma üpjünçiligini göçürip alýan ýa-da şahsy maglumatlary çykarýan sahypa açylar.

Käbir ýagdaýlarda sahypa size doldurmak üçin bir forma hödürlär. Maglumat hakerler tarapyndan ulanylar.

Bu mahabatlara basmaň. Google-da gözlemek, kanuny web sahypasyna girmek ýa-da Snopes ýaly sahypalary barlamak arkaly bu teklipleriň dogrudygyny barlaň.

2. mouras tutýanlar

Käbir zyýany ýas tutýan adamlary, esasanam dullary gözleýär. Obituar sahypalaryny okaýarlar we merhumyň iň ýakyn galan gatnaşyklaryny tapýarlar. Aldawçy bankda işleýän ýaly edip, ýakyn garyndaşyna jaň edýär. Bu gizlinlik arkaly şahsy maglumatlary alýar. Aldawçy bu maglumatlar bilen ýogalanlary talaýar.

Şeýle ýagdaýda maliýe meselelerini çözmekden gaça duruň, sebäbi ejiz we aldawçylar sizi nyşana alýarlar. Mouras tutanyňyzdan soň jaňlary we e-poçta habarlaryny yzarlaň.

3. IRS kezzaplary

Käbir kezzaplar IRS üçin işleýän ýaly edip jaň ederler. Bu iň ýokary kezzaplardan biridir. Jaň eden adam, IRS-e adatça bergileriňiziň bardygyny öňe sürer.

Pullary haýal etmän belli bir hasabyňyza geçirmegiňizi haýyş edýärler, ýogsam tussag ediler we günäkärlener. Aldawçylar bu meseläni çözmek üçin sosial üpjünçilik belgiňiz ýaly gizlin maglumatlary ulanyp, sizi hakykatdanam IRS-de işleýändigine ynandyrmak üçin ulanyp bilerler. Başga bir usul, şahsy maglumat bereniňizden soň IRS-iň size pul berjekdigini öňe sürmekdir. jaň edýän adama maglumat.

IRS adatça poçta hyzmaty arkaly habarlaşýar we jaň alsaňyz, IRS telefon belgisi bolan 800-829-1040 jaň edip, onuň hakykydygyny tassyklap bilersiňiz.

4. Saglygy goraýyş aldawlary

Sosial üpjünçilik belgiňiz Medicare belgiňiz hökmünde hem hyzmat edýär we aldawçylar bu maglumatlary nyşana alýarlar we tiz wagtdan tölemedik tölegleriňizi tapyp bilersiňiz.

Sanlary goraň, gizlin saklaň. Näbelli bir işi duýsaňyz, derrew saglyk ätiýaçlandyryşyňyzy habar beriň. Aldawçylar fişing jaňlary arkaly sosial üpjünçilik maglumatlaryňyzy alyp bilerler. Saglyk ätiýaçlandyryş bazaryndan köplenç jaň edýändiklerini aýdýarlar. Döwlet edaralary sowuk jaň etmeýärler we şahsy maglumatlary soraýarlar. Şahsy maglumatlaryňyzy soraýan jaň edijini tapsaňyz, asyň.

5. Ümsüm jaňlar

Oturyşyňyzda ýatyp, telefon jyňňyrdanda halaýan tomaşadan lezzet alyp bilersiňiz. Upygnap "Salam" diýýärsiň. Hiç kim jogap berenok. Bu, potensial nyşanlary barlamak niýeti bilen robot jaňy. Çagyrýan şahsyýetini ulanyp, munuň öňüni alyp bilersiňiz. Şeýle hem, näbelli jaňlara jogap bermäň. Hakyky jaň edýän adam, jogap berýän enjamyňyzda köplenç habar galdyrar.

6. Şahsy maglumatlarda söwda

Duýgur maglumatlaryňyzy hilegär aldawçylaryň elinden saklamak üçin iň gowy tagallalaryňyza garamazdan, jikme-jiklikleriňizi şu ýerden alyp bilersiňiz:

  • Müşderilerine maglumat satýan hilegär kompaniýalar
  • Seni aldap gören, üstünlik gazanan ýa-da şowsuz bolan beýleki aldawçylar
  • Jikme-jiklikleriňizi doldurmaly ýeriňizde galp arassalamalar we gözlegler.

Bularyň hemmesi kezzaplar üçin çeşme merkezidir. Seresap boluň.

mass gmail